Премини към основното съдържание

Научно списание „Сигурност и отбрана“

Научно списание „Сигурност и отбрана“ е първото научно издание на Националния военен университет „Васил Левски“, което излиза от 2022 г. Списанието е интердисциплинарно, рецензирано академично издание с научен и научно-образователен характер. Неговото предназначение е да съдейства за разпространението на научно знание и резултати от интердисциплинарни теоретико-методологични и научно-приложни изследвания на съвременните аспекти на военното дело, науката и технологиите в областта на сигурността и отбраната и свързаните с тях проблеми. Списанието е насочено към широк кръг читатели – изследователи, специалисти от практиката, курсанти, студенти, докторанти и всички, които се интересуват от представените в него научно-изследователски проблеми.

Научното списание „Сигурност и отбрана“ създава дискусионна среда за обмен на научни идеи и резултати от научни изследвания с важност, значимост и полезност в областта на сигурността и отбраната, както и сродните с тях научни търсения. В две книжки годишно се публикуват резултати от научните изследвания на представители на академичните среди, статии по различни значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост по тематики свързани с политиката за сигурност, с важни икономически, военни, социални и други проблеми, имащи отношение към сигурността и отбраната. Списанието е отворено за външни за университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване. С оглед осигуряването на достъп на по-широк кръг от автори и читатели сред международната научна общност политиката на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български или английски език.

Целта на списанието е не само да се отговори на новите тенденции за качество на научните изследвания, но и в условията на етична научна среда и динамична конкуренция, да се предостави възможност за коректен научен диалог при повишена информираност и колегиалност в сферата на сигурността и отбраната. Във връзка с това Редакционната колегия на списанието следва ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до свързаните с издаването на научното списание „Сигурност и отбрана“ страни: автори, рецензенти, главен редактор и редакционна колегия, издател. Към списанието има Борд от независими рецензенти. Всички постъпили материали след преминаване през проверка чрез специализирания софтуерен продукт StrikePlagiarism, предоставен от МОН на всички висши училища в страната, се насочват към двойно анонимно рецензиране. Рецензентите се избират на случаен принцип съобразно тематичната насоченост на депозираното изследване от главния редактор на списанието.

Материали за публикуване се приемат на следният e-mail: sdjournal@nvu.bg

Списанието е на свободен достъп, което намалява бариерите, които ограничават достъпа до знания и увеличава максимално възможността публикациите да бъдат четени и авторите да получават признание за техния принос в избраната от тях област и извън нея.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Научно списание „Сигурност и отбрана“ е вписано под ID № 4715 в Националният референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs