Премини към основното съдържание

Секция „Проектна дейност“

Функции:

Секцията е звено на Института за извършване на дейности насочени към подготовката на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по национални и международни програми, по различни направления в предмета на дейност на Университета, както и реализирането и контрола по изпълнението на одобрените научноизследователски проекти за Университета. Администрира и контролира конкурсните процедури за научни, изследователски и приложни проекти, финансирани от бюджета на Университета.

Основни задачи, изпълнявани от секция „Проектна дейност“:

  • подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по Оперативните, трансграничните и транснационалните програми на Европейския съюз, релевантни на дейността на Университета;
  • подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по за финансиране по оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Региони в растеж“, „Интегрирани териториални инвестиции“ и други, релевантни на дейността на Университета;
  • реализира и контролира дейностите по изпълнение на одобрените за финансиране проекти за Университета;
  • създава, поддържа и развива мрежа чуждестранни университети и други организации за партньори на Университета за осъществяване на съвместна проектна дейност;
  • администрира конкурсните процедури за научни, изследователски и приложни проекти, финансирани от бюджета на Университета и контролира изпълнението на одобрените за финансиране проекти;
  • организира и провежда обучение на студенти за придобиване на ОКС „магистър“ по специалности в акредитираните професионални направления на Университета, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
  • организира и провежда обучение за придобиване на ОНС „доктор“ по акредитирани докторски програми, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
  • подготвя регулярни планове и отчети за своята дейност.