Премини към основното съдържание

МИСИЯ, ФУНКЦИИ и ЗАДАЧИ

МИСИЯ

Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ да извършва дългосрочна научноизследователска и иновационна дейност, в съответствие с приоритетните направления за научни изследвания и иновации на НАТО, Европейския съюз и националните стратегически и доктринални документи, допринасяйки за постигане на качествени и конкурентни научноизследователски резултати и за развитието на университета като водеща научна организация.

ФУНКЦИИ

Институтът е основно структурно звено на НВУ „Васил Левски” за извършване на дългосрочна научноизследователска и иновационна дейност и участва в процеса по организирането и подготовката за кандидатстване, както и реализирането и контрола по изпълнение на научноизследователски проекти в Университета. Осъществява дейности по привличане на донорство и спонсорство, създаване, поддържане и развитие на мрежа от партньори на Университета, както в академичните среди, така и с бизнеса и НПО сектора, създаване на възможности за стаж и работа на студентите на Университета, създаване на предприемаческа среда и засилване на предприемаческия дух сред обучаемите и преподавателския състав.

Организира и провежда обучения за придобиване на ОКС „магистър“ по акредитирани специалности от професионалните направления от съответните области на висшето образование и за придобиване на ОНС „доктор“ по акредитираните научни специалности, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. извършва научноизследователска и иновационна дейност в акредитираните професионални направления на Университета;
 2. осъществява трансфер на научни знания и научноприложни продукти;
 3. участва и организира национални и международни конференции, хакатони, обучения и други форуми;
 4. организира и провежда обучение на студенти за придобиване на ОКС „магистър“ по специалности в акредитираните професионални направления на Университета, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
 5. организира и провежда обучение за придобиване на ОНС „доктор“ по акредитирани докторски програми, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
 6. извършва обучения за придобиване и повишаване на квалификацията, експертна и консултантска дейност;
 7. организира подготовката на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по национални и международни програми, по различни направления в предмета на дейност на Университета;
 8. реализира и контролира изпълнението на одобрените научноизследователски проекти за Университета, финансирани по национални и международни програми;
 9. администрира и контролира конкурсните процедури за научни, изследователски и приложни проекти, финансирани от бюджета на Университета;
 10. създава, поддържа и развива мрежа от партньори на Университета за осъществяване на съвместна изследователска и публикационна дейност, насочена към повишаване имиджа на университета и утвърждаването му, като съвременен център на знания, умения и компетенции;
 11. установява, поддържа и развива партньорства с представители на местната екосистема, както и с национално представени компании, работодателски организации, асоциации и др., като инициира съвместни събития, менторски програми, стажове, публични лекции, участие в проекти;
 12. организира и координира дейностите свързани с мобилности по програма „Еразъм“ на преподаватели, обучаеми и административен персонал, както и търси възможности за финансиране по различни инициативи на Европейската комисия като „Алианси на знанието“, „Европейски университети“, „Еразъм предприемачество“ и програма „Хоризонт Европа“;
 13. администрира процедурите по подбора и развитието на академичния състав, както и обучението и придобиването на научни степени в Университета;
 14. участва в институционалната и програмните акредитации на Университета;
 15. администрира разработването и издаването на научно списание на Университета.