Премини към основното съдържание

Звено „Развитие на академичния състав“

Функции:

Организиране и администриране на процедурите, свързани с развитието на академичния състав и обучението по акредитираните докторски програми за придобиване на ОНС „доктор“, придобиване на НС „доктор на науките“ в НВУ „Васил Левски“. Дейността на звеното се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане, Закон за отбраната и Въоръжените сили на РБ, подзаконовите актове на министъра на образованието и науката и на министъра на отбраната, Правилника за устройство и дейността (ПУД) на НВУ „Васил Левски”, Правилник за обучение и придобиване на научни степени в НВУ „Васил Левски“, както и Правилника за подбор и развитие на академичния състав в НВУ „Васил Левски“.

Основни задачи, изпълнявани от звеното:

 • Обобщаване на темите за обучение в редовна, задочна и дистанционна форма на докторантура, обсъдени на заседания на основните звена.
 • Съгласуване на предложенията за темите с потребителите на кадри.
 • Изготвяне и изпращане на съгласуваните теми за утвърждаване в Съвета по въоръженията и Съвета по отбранителни способности. Утвърдените теми се изпращат в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.
 • Администриране на процедурата по зачисляване, обучение, отчисляване и защита на дисертационни трудове за придобиване на ОНС „доктор“.
 • Администриране на процедурата по придобиване на НС „доктор на науките“.
 • Водене на личните дела на докторантите с приложени всички материали и документи, отнасящи се до приема, статута, индивидуалния учебен план и неговите годишни обсъждания, атестирането, протоколи от положени изпити, информация за работата на докторанта, подготовката и защитата на дисертационния труд.
 • Водене на личните дела на кандидатите за придобиване на НС „доктор на науките“.
 • Изготвяне на дипломи на придобилите ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“.
 • Администриране на процедурите за провеждане на конкурс и избор за заемане на длъжности „асистент“ и „преподавател“.
 • Администриране на процедурата по провеждане на конкурс и избор за заемане на длъжност „старши преподавател“
 • Администриране на процедурата по провеждане на конкурс и избор за заемане на академична длъжност „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ .
 • Изготвяне на удостоверения за заемане на академична длъжност.
 • Водене на отчет за състоянието на академичния състав в НВУ „Васил Левски“.
 • Изготвяне на справки, сведения и отчети по разпореждане на директора на институт „Научноизследователска и иновационна дейност“.