Премини към основното съдържание

Секция „Научноизследователска дейност“

Функции:

Секцията е звено на Института за извършване на дейности насочени към формиране и провеждане на университетската политика в областта на научните изследвания, в съответствие с приоритетните направления за научни изследвания и иновации на НАТО, Европейския съюз и националните стратегически и доктринални документи. Допринася за постигане на качествени и конкурентни научноизследователски резултати и за развитието на Университета като водеща научна организация.

Основни задачи, изпълнявани от секция „Научноизследователска дейност“:

 • организира кандидатстването на Университета за финансиране на научни изследвания по национални програми на фонд „Научни изследвания“, Национална програма „Европейски научни мрежи“ и Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на Европейската наука“;
 • създава, поддържа и развива мрежа от партньори на Университета за осъществяване на съвместна изследователска и публикационна дейност, и насочена към повишаване имиджа на Университета и утвърждаването му, като съвременен център на знания, умения и компетенции;
 • организира и провежда семинари по „Академично писане и научна етика“;
 • организира тематични конференции, уебинари, публични лекции, обучения, мастър класове, бизнес игри, стажове, летни програми, менторски програми др. за обучаемите в Университета;
 • организира платени обучения за обучаеми, външни на университета по актуални теми в различни области – дизайн, маркетинг, киберсигурност, логистика и др.
 • организира и провежда обучение на студенти за придобиване на ОКС „магистър“ по специалности в акредитираните професионални направления на Университета, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
 • организира и провежда обучение за придобиване на ОНС „доктор“ по акредитирани докторски програми, съответстващи на научноизследователския и образователен профил на Института;
 • организира и ръководи подготовката и издаването на научно списание на Университета, като набира и рецензира научни публикации, които да бъдат включени в списанието;
 • администрира процедурите по подбора и развитието на академичния състав, както и обучението и придобиването на научни степени в Университета;
 • поддържа данните в регистрите на НАЦИД, свързани с вписването на учените от Университета и придобиването на научни степени;
 • популяризира всички събития и дейности на института на сайта на университета и в социалните медии.