Премини към основното съдържание

Етичен кодекс

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Етичните правила са предназначени да установят стандарти и норми за етично поведение на всички участници в процеса на публикуване на научни изследвания в списание „Сигурност и отбрана“, официално научно издание на НВУ „Васил Левски“.

Етичните правила са съобразени с основните принципи на научната етика: обективност, достоверност, разбираемост, надеждност, същественост, оригиналност, научна стойност, прозрачност, равнопоставеност, независимост, безпристрастност, конфиденциалност, достъпност на публикационната дейност, гарантиращи съблюдаването на изискванията за почтеност на научните изследвания.

Етичните правила са разработени в съответствие с ценностите и общоприетите норми, установени със законодателната рамка, международните етични стандарти и препоръки на Хартата и Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания (преработено издание).

С етичните правила се дефинират процедурните изисквания за всички участници в публикационния процес – автори, рецензенти, издател и уреждане на взаимоотношенията между тях, с цел постигане на високо качество на научните публикации и тяхната значимост за научната общност.

Етичните правила за публикуване в сп. „Сигурност и отбрана“ са задължителни за всички участници в публикационния процес, отворени за допълнения и изменения и кореспондират с Кодекс за етично поведение на военнослужещите и цивилните служители от НВУ „Васил Левски“.

По силата на Етичните правила за публикуване в списание „Сигурност и отбрана“, всички участници в публикационния процес удостоверяват липсата на конфликт на интереси и свързаност с декларация по образец.

За възникнали Етични казуси, същите се отнасят за разглеждане и разрешаване в Етичната комисия на списанието.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ

Издател на сп. „Сигурност и отбрана“ е Издателският комплекс на НВУ „Васил Левски“, който съдейства за реализацията на политиката на списанието.

Издателят подпомага редакторския колектив в разработването на изисквания за издателската дейност, проекти за развитие на списанието, разработването на електронната платформа на списанието и процеса на индексиране и рефериране в националната и международната научни мрежи.

Издателят следи за съблюдаването на етичната издателска политика, като не допуска нейното съзнателно нарушаване и предприема действия при установени нарушения за тяхното отстраняване.

Издателят извършва предпечатна подготовка, последна редакция и коректура на подлежащите за публикуване материали при съблюдаване на принципа за конфиденциалност на информацията, защита на правото на интелектуална собственост и на авторското право.

Издателят предоставя възможност на авторите за преглед на готовите за печат материали и при необходимост извършва съответните корекции.

Издателят публикува списанието на електронен и книжен носител и съдейства за неговото разпространение.

Издателят си сътрудничи с други издатели и съдейства за проследяване на грешки и публикуването на опровержения.

Издателят съхранява, обработва и архивира ръкописите за публикуване в законоустановените срокове.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Главният редактор осъществява редакционната политика на списанието при съблюдаването на принципите за законност, обективност, прозрачност, равнопоставеност, безпристрастност, конфиденциалност на информацията, защита на правото на интелектуална собственост и на авторското право.

Главният редактор организира процеса на рецензиране и съдейства за обективната, своевременна и експертна оценка и публикуване на научна продукция с високо качество и научна стойност, съответстваща на профила на списанието.

Главният редактор утвърждава дефинираните, съвместно с редакционната колегия, технически изисквания на ръкописите, критериите за научна стойност на публикациите (оригиналност, научност, яснота, актуалност, релевантност, приноси), макета на рецензия.

Главният редактор подготвя научен коментар по актуален проблем за всеки брой на списанието.

Главният редактор назначава „сляпо“ двойно рецензиране от независими рецензенти (double-blinded peer review) за всеки постъпил в изданието ръкопис, който предварително е проверен за оригиналност и коректност на научна периодика и трудове чрез приложимия софтуер.

Главният редактор взема решение за публикуване на ръкопис след извършена обективна и експертна оценка от двама независими рецензенти и мнението на редакционната колегия, при необходимост и от допълнително мнение на други главни редактори или рецензенти.

Главният редактор може да наруши конфиденциалността на представен за рецензиране ръкопис единствено на неговия автор/авторите, рецензентите, редактори, издател, само в случаите когато това е необходимо.

Главният редактор носи отговорност за управление на движението на информацията в ръкописите от момента на постъпването им, предоставянето им за рецензиране, редакторска обработка, издаване до разпространението до читателите на списанието.

Главният редактор регулира процеса на разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси – редакционен, от страна на рецензентите, автор/авторите, издател. При установен конфликт на интереси и нарушени права, главният редактор е задължен да спре разглеждането на постъпил за публикуване ръкопис.

Главният редактор предприема съответните действия в случаите на постъпили жалби от етичен характер за ръкопис или публикация (известяване на автора, обсъждане на жалбата с редакционната колегия, публикуване на опровержение, корекции).

Главният редактор отговаря за съблюдаването на етичните норми за почтеност на научните изследвания и научните публикации, за репутацията на списанието и на НВУ „Васил Левски“, за индексирането и реферирането в националната и международната научни мрежи.

Главният редактор няма право да участва в процеса на рецензиране и вземане на редакционни решения за свои научни разработки.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ (РЕДАКТОРИ)

Редакторите съблюдават редакционната политика на списанието, като приемат всеки постъпил в редакцията ръкопис, който отговаря на предварително определените и утвърдени от главния редактор изисквания за техническо оформяне и критерии за научна стойност при зачитане на достойнството и авторитета на авторите и съблюдаването на принципите за обективност, равнопоставеност, безпристрастност, конфиденциалност на информацията.

Редакторите своевременно предоставят постъпилите ръкописи, след предварителна обективна оценка за съответствие с изискванията за техническо оформление и критериите за научна стойност и проверка за плагиатство с помощта на приложимия софтуер и приетите от НВУ „Васил Левски“ правила, за квалифицирано и добросъвестно анонимно рецензиране от двама независими рецензенти, със съответстващ на научно-тематичната област професионален и експертен профил при съблюдаване на принципа за конфиденциалност на информацията.

Редакторите при необходимост предоставят ръкописа за оценка на трети рецензент в качеството на арбитър.

Редакторите, при необходимост от корекции или оттегляне на ръкописа, поддържат комуникация с автора/авторите и оказват съдействие в процеса на двойното рецензиране.

Редакторите нямат право да разкриват конфиденциалността на информацията в представен ръкопис, освен в случаите на необходимост единствено на пряко участващите в процеса на оценяване и публикуване.

Редакторите нямат право да използват или предоставят каквато и да е информация на трети страни за непубликувани ръкописи без писменото съгласие на авторите.

Редакторите, съвместно с главния редактор, вземат окончателно решение за одобряване или отхвърляне за публикуване ръкопис единствено на база обективната и експертната оценка на рецензентите за научната стойност по предварително определените критерии.

Редакторите солидарно с главния редактор отговарят за взетите решения за одобряване или отхвърляне за публикуване ръкопис, като писмено (по e-mail) уведомяват автора/авторите.

Редакторите, при установено неправомерно и неетично поведение и конфликт на интереси спрямо представен или публикуван ръкопис, съвместно с главния редактор предприемат съответните действия за тяхното предотвратяване, при необходимост оттегляне на публикацията.

Членовете на редакционната колегия нямат право за участие в процеса на рецензиране и вземане на редакционни решения за свои научни разработки.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Рецензентите с необходимия професионален и експертен профил, съответстващ на тематичните научни области на списанието, оценяват получените ръкописи по предварително утвърдени обективни критерии за научна стойност, издателски стандарти и утвърден макет за рецензия при съблюдаване на етичните норми за почтеност на научните изследвания и принципите за обективност, достоверност, безпристрастност, конфиденциалност.

Рецензент, който не е в състояние да рецензира ръкопис поради недостатъчна компетентност по тематиката на ръкописа, или невъзможност за рецензиране в определения срок, прави писмен отказ, адресиран до главния редактор от участие в рецензиране на съответния ръкопис.

Рецензентите изготвят рецензия на представения ръкопис в определен срок на база обективна и експертна оценка за достоверност на научните факти, актуалност, оригиналност, релевантност на научните изследвания, литературна осведоменост, значимост на научни приноси, коректност на цитиранията, установени дублирани части с предишни публикации, самоцитирания, плагиатство.

Рецензентите представят на главния редактор и на редакторите изготвените рецензии, които съдържат една от следните препоръки: положително становище за публикуване на ръкописа в представения за рецензиране вид; положително становище за публикуване на ръкописа след представяне подобрен вариант, одобрен от рецензентите с резолюция ;положително становище за публикуване на ръкописа след одобрен от рецензентите подобрен вариант и доклад от автора до редакционната колегия за внесени промени, отразени препоръки и бележки; отрицателно становище за недопускане на публикуване на ръкописа.

Рецензентите нямат право да разкриват самоличността на автора/авторите, да допускат оценки на личностните и професионалните качества на автора/авторите, да използват данни от получените за рецензиране ръкописи и неприети за публикуване ръкописи за лични цели и собствени публикации без изричното съгласие на автора/авторите.

Рецензентите нямат право да рецензират и да произнасят становища за ръкописи, по отношение на които имат конфликт на интереси с автора/авторите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Авторите са лица, които представят ръкописи за публикуване по изследвания, с научен принос, съизмерим с постигнати защитими и доказуеми резултати по научен проблем, съвместим с тематичния обхват на списанието и значим за научната общност.

Авторът/авторите носят пълна отговорност за почтеността и личния принос на научните изследвания, изложени в съдържанието на представените ръкописи за публикуване, като научните резултати и приноси следва да са съизмерими на участието на отделните автори в тях.

Авторът/авторите носят лична отговорност за съблюдаване на изискванията на стандартите за публикуване, приети от редакционната колегия, утвърдени от главния редактор и публикувани на сайта на списанието относно:

 • обем, задължителни реквизити, структура, технически параметри за оформление на абстракта, като форма за представяне на резюмираното съдържание и постигнати резултати, на съдържанието на ръкописа, на визуализиращите елементи (графики, скици, фигури, таблици, препратки) съобразно представените образци (темплейти) и език за публикуване на абстракта/съдържанието;
 • сроковете и начинът за регистриране на участието и тематичната област на ръкописа в електронната платформа на списанието, представяне на пълния текст, приемане или отхвърляне на ръкописа за публикуване;
 • съдържанието, което да е с обоснована актуалност, научна проблемност, изследователски цели и конкретизирани насоки за научни изследвания, степента на досегашни изследвания на научния проблем, визията на автора/авторите, позоваване на първични нормативни актове и документи, на други литературни и/или интернет източници, с признаване на по-рано публикувани разработки по изследваната проблематика и защитимост/доказуемост на идеи с използване на подходящи за целите на научното изследване методология и инструментариум, критичен поглед и интерпретация на съществуваща към момента информация, аналитико-резултатна и изводна част с ясно установими научни и научно-приложни приноси;
 • академично писане относно стил, правопис, грамотност, личен принос, логично и аналитично изложение;
 • стандарта за цитиранията, с коректно цитиране на произведения и/или фрагменти от текстове на други автори, съпътствани с препратки към тях, като по недвусмислен начин не допускат съмнения за плагиатство и самоцитиране;
 • разграничимост на научните приноси и отразяване на авторство и съавторство чрез представяне на споразумение или разделителен протокол;
 • редактиране и окончателно оформление на ръкописа преди публикуване;
 • източник и начин на финансиране на публикуването на ръкописа;
 • срокове за отразяване на критични бележки и препоръки на рецензентите и за предоставяне на рецензентите обработен вариант и доклад от автора/авторите до редакционната колегия за направените промени;
 • адрес за кореспонденция;
 • случаи на недопустимо поведение в науката или нарушаване на етичните норми, каквито са: представяне на измислени, нереални и фалшифицирани данни (лъжа, измама); дублиране на представените ръкописи; едновременно представяне на два и повече ръкописа със сходно съдържание без необходимото взаимно цитиране; дублиране на публикации в различни издания; неточно цитиране на сходни разработки на други автори; самоцитиране и самозаимстване; установени случаи на плагиатство; конфликт на интереси и свързаност и др. под.;
 • допустими санкции в случаите на недопустимо поведение в науката или нарушаване на етичните норми за почтеност на научните изследвания.

Автор/автори на представени ръкописи за публикуване задължително съблюдават етичните норми и принципи на настоящите етични правила, гарантиращи почтеността на научните изследвания.

Автор/автори на представени ръкописи за публикуване лично отговарят за оригиналност на научните изследвания, научните резултати и научните приноси и недопускане на дублиране на ръкописа за публикуване в други издания или предшестващо публикуване, което удостоверяват с представена декларация за оригиналност по образец, публикуван на интернет страницата на списанието.

Автор/автори, които са членове на научноизследователски екипи и използват научни резултати и данни от съвместни изследвания на екипа, представят писмено разрешение от останалите членове на екипа за използване и признаване на авторство.

Авторът/авторите са задължени да участват в процеса на анонимното рецензиране и при възможни запитвания от страна на редакционната колегия своевременно да участват и коригират ръкописа съобразно коментарите и бележките на рецензентите, като изпратят обратно преработения ръкопис.

Авторът/авторите са задължени да предоставят на редакционната колегия при поискване на първични данни, свързани с представения ръкопис, разяснения по текста или авторски права, или права на интелектуална собственост като гарантират публичния достъп до посочените данни за по-продължителен срок.

Автор/автори на представени ръкописи нямат право да предлагат рецензенти с цел недопускане на пристрастност в оценяването и избягване на конфликт на интереси и свързаност. Всички потенциални конфликти на интереси се оповестяват своевременно, в най-ранен етап. пред редакционната колегия

Автор/автори в случаите на открити от тях фундаментални грешки или неточности в публикувани свои ръкописи своевременно уведомяват редакционната колегия на списанието и издателя за съдействие за изтегляне на публикацията или коригиране. Когато трета страна извести за съдържащи се съществени грешки или неточности в публикуван текст, авторът/авторите предприемат незабавни действия за коригиране или оттегляне на ръкописа, или предоставят пред редакционната колегия доказателства за достоверността на информацията в първоначалния ръкопис.

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Етичната комисия съблюдава за спазването и обективното прилагане на Етичните правила за публикуване в сп. „Сигурност и отбрана“.

Етичната комисия се състои от 3 (трима) члена, притежаващи компетенции по тематичните области на списанието, независими от участниците в публикационния процес.

Етичната комисия в случаите на възникнали етични казуси, в т.ч. и по вече публикувани ръкописи, се самосезира, или сезира от всеки от участниците в публикационната дейност или от трети страни. Сигналите до Етичната комисия се подават в писмен вид, като не се допуска анонимност на сигналите.

Етичната комисия заседава по всеки възникнал казус и сигнал, като заседанията са открити за заинтересованите страни.

Етичната комисия при необходимост може да изисква независима експертиза по даден казус.

Решенията на Етичната комисия се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване и се оформят в писмен вид. Решенията на Етичната комисия са окончателни за изпълнение.