Премини към основното съдържание

Научно списание „Сигурност и отбрана“ - Година II, Брой 1, 2023

Съдържание:


Силвайн Пейл-Калво

ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЧЕСКА КУЛТУРА В ОЧИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Резюме: Множество примери за използване на термина „стратегическа култура“, приложен към Европейския съюз, могат да бъдат намерени в научната литература или в политически изявления. Самият върховен представител и заместник-председател на Европейската комисия Жозеп Борел подчерта необходимостта ЕС да има „споделена стратегическа култура и съпричастност“. Този цитат обаче е по-скоро политическа амбиция, отколкото обективна реалност. По същия начин често се твърди, че ЕС няма собствена стратегическа култура, а че само неговите държави-членки имат такава. Този принос предлага да се проучи значението на този термин и неговата реалност в контекста на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Ако изграждането или развитието на такава обща стратегическа култура в Европа се определи като ясна политическа цел, за всички изглежда очевидно, че тя може да бъде изградена само чрез колективни и съгласувани действия на всички участници в ОПСО в ЕС.

Ключови думи: Европейска стратегическа култура, граждани, мнения, Стратегически компас, Европейски колеж по сигурност и отбрана.


Младен Младенов

АЛТЕРНАТИВНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ КАТО ФАКТОР ЗА ВЪТРЕШНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Сигурността на основните права и свободи на гражданите (правната сигурност) е важен компонент от вътрешните измерения на националната сигурност, тъй като е пряко свързана с действащия в страната закон и ред. Правната система е видима характеристика на суверенитета на държавата, изразяваща нейната власт чрез т. нар. „юрисдикция“. Той представлява целия набор от правомощия на публичните институции (като създания на държавата или местните власти) във функциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Алтернативните методи за разрешаване на спорове са приложими за решаване на разногласия от различен характер, водещи не само до приключване на съществуващи спорове, но и на бъдещи спорове. Това осигурява солидна основа за правна сигурност, разбирана като последователност и предвидимост, чрез определяне на ясни контури на правни статуси и взаимоотношения. АРС определено трябва да се разглежда като част от инструментариума за функциониране на системата за национална сигурност, защото води до преустановяване на конфликта, спестяване на финансови средства и време и като краен резултат - чувство на доверие сред спорещите страни, удовлетворение от представа за надеждност и неприкосновеност на техните права и свободи, както и чувство за обща безопасност и сигурност.

Ключови думи: национална сигурност, правна сигурност, алтернативно разрешаване на спорове, права и свободи на гражданите, съдебен процес.


Михаил Харалампиев

БИОЛОГИЧЕСКАТА КОНВЕНЦИЯ И ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Резюме: Изследват се процесите свързани с договора по забраняване и контрол на Биологическото оръжие, както и появата и развитието на пандемията Covid-19 и противоречивите данни за ,, нулевия пациент” заразен с него.

Ключови думи: договор, биологическо оръжие, обзорни конференции, възможни инспекции, бъдещо развитие, Covid-19.


Живко Жеков

ОПТИЧНИ УРЕДИ ЗА ОТКРИВАНЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ БОРДА НА ОРБИТАЛНА НАУЧНА СТАНЦИЯ

Резюме: Настоящата разработка е свързана с нови методи и технически средства, които улесняват откриването на отдалечени обекти във видимата и в инфрачервената част на оптичния спектър, при различна фонова яркост. Несъмнено това е съвременен проблем от световно значение, който привлича все повече внимание, интелектуален и технически потенциал, както и финанси. Тези методи и технически средства са предназначени за намиране на отдалечени обекти при различна яркост на фона с помощта на оптични, електрооптични и оптико-електронни прибори и апарати, монтирани на космически летателни апарати.

Ключови думи: оптични уреди.


Валентин Василев, Емил Стоилков

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ПАРАЛЕЛНО МИСЛЕНЕ“ – В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ РЕШЕНИЯ В КРИЗИСНИ ВРЕМЕНА

Резюме: Развитието на човешките ресурси в съвременните организации претърпява съществена еволюция от гледна точка на променящите се и глобализиращи условия и се ориентира към иновативни и практически насочени действия, с основна цел адаптация към променящата се среда. Основният мотив, предизвикан от промените, се изрази в признаването на обстоятелството, че подобренията в ефективността на организациите са тясно свързани с човешкия фактор, а от там и с практиките по заплащане и наемане на работа, подбор, управление на изпълнението, мениджмънт на талантите, мотивационна политика и други аспекти на мениджмънта на персонала. От друга страна, концепцията за „паралелно мислене“ е сравнително нов подход за възприемане и обработване на информация и взимане на правилни решения. За разлика от стандартните дебати, където участниците първо изказват избраните от тях позиции и се стремят да защитят своите тези, при този подход се изключва спора. Тук се използва картографския метод при който всички мнения, алтернативни предложения, критики и емоционални становища се изразяват свободно, като се нанасят върху една обща карта, на базата на която се взимат решенията, за да бъде постигнат крайния резултат.

Ключови думи: „Шест мислещи шапки“, „Паралелно мислене“, организационно развитие, човешки ресурси, кризи, Сектор „Сигурност“, мотивация.


Андрей Джунин

ГОЛЯМОТО НЕРАВЕНСТВО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ КАТО РИСК ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Резюме: В статията се анализират негативните последици от голямото, (прекомерно) неравенство в доходите и се изследва прякото и косвеното им въздействие върху националната сигурност на България. Според автора, неравенството в доходите може да доведе до икономическа и политическа нестабилност, социални напрежения, безработица, увеличаване на престъпността и други деструктивни за обществото процеси. Обсъждат се някои мерки за намаляване на проблема с голямото неравенство, например промяна в данъчната система. За съжаление, те срещат неимоверна съпротива от тези, които получават огромни доходи, както и от техните лобисти.

Ключови думи: доходи, неравенство, бедност, риск, национална сигурност.


Владко Иванов, Гергана Кресналийска

НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА В ЕПОХА НА ДИНАМИЧНИ ПРОМЕНИ

Резюме: Настоящата статия е опит за преосмисляне на представата за държавата и нацията в епохата на динамични промени, предизвикани от пандемията от COVID-19 и от войната в Украйна. Нейната цел е да анализира и оцени доколко познаваме и прилагаме принципите на държавното управление в условията на преход към ново състояние на света. Това състояние е дефинирано чрез епохата и ситуацията - продукт на обстоятелствата и управлението. Авторите правят редица предложения относно принципите на държавното управление и насоките за управленско мислене и поведение. Очертават се някои тенденции и предизвикателства в условията на бързо променящата се среда на сигурност. В този контекст, авторите предполагат оптимизиране на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Ключови думи: управление, нация, държава, епоха, сигурност.


Румен Маринов

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ВОЕННА СИГУРНОСТ

Резюме: Статията представя анализи и оценки на теорията на управлението на системата за военна сигурност.

Ключови думи: военна сигурност, управление, модели, цел.


Владко Иванов, Олга Чорбаджийска

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ

Резюме: Настоящата статия дава първоначална принципна визия относно теоретичните основи на управлението на граничния контрол. Нейната цел е да въведе научната общност в проблематиката на периферната система за сигурност на Европейския съюз и България, която е изправена пред огромни предизвикателства – военни конфликти, миграционна ескалация, преконфигуриране на пространствата, хибридни войни, тероризъм и трансгранична престъпност. Очевидно е, че граничният контрол трябва да бъде преустройван бързо, съобразно обстоятелствата, особено на източните граници на ЕС. Това ще изисква нова методология, изследвания и съревнование за победа на най-добрите идеи.

Ключови думи: граничен контрол, управление, ръководство, МВР, Гранична полиция.


Гергана Йорданова

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ „ЧЕРНИ“ И „БЕЛИ“ ХАУАЛА ТРАНЗАКЦИИ В КОНТЕКСТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Резюме: Превенцията на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари включва дефинитивното пространство на т.нар. „черни“ и „бели“ Хауала транзакции. Настоящата статия резюмира възгледите на автора при дефиниране на „черните“ и „белите“ Хауала транзакции като секюризиран проблем и дава някои възможности за неговата десекюритизация в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ключови думи: Хауала, изпиране на пари, финансиране на тероризъм.


Огнян Стоичков

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДАНС, ДАР И СВР – ИЗБОР ИЛИ НАЗНАЧАВАНЕ

Резюме: В статията, накратко е анализирана организацията на специалните служби във ФРГ и във Франция, както и съгласувателните процедури в САЩ и Русия при назначаване на ръководителите. На основата и на добрия модел на системата за сигурност в Република България, след 2015 г. се предлага при назначаване на ръководители на специалните служби, да се търси по-широко, обществено и институционално съгласие, чрез участие на Народното събрание в тази процедура.

Ключови думи: управление на служби за сигурност, разузнаване, парламент, президент, правителство.


Пламен Атанасов

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ. СЛУХ, СТРАХ И АКТИВНО КОМУНИКИРАНЕ

Резюме: Конспиративните теории са изследвани като комуникационен феномен и като предизвикателство пред сигурността на държавата и обществото. Достигната е закономерността, че за възникването на конспиративна теория е необходимо специфично съчетаване между страх, слух и подходяща комуникационна среда. В същото време, поради многото и разнообразни външни фактори, това необходимо условие не е достатъчно за появата на една конспиративна теория. Формулирано е заключението, че феноменът е амбивалентен относно категорията полезен/вреден; че появата на конспиративни теории е неизбежна част от комуникацията и че към оборването на всяка конспиративна теория следва да се подхожда специфично. Показан е механизъм за преднамерено изработване на конспиративна теория.

Ключови думи: конспиративни теории, сравнение на контента (съдържанието), сигурност, синтетични конспиративни теории.


Мариета Рабохчийска

МИСИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕГИОНА НА ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО

Резюме: Европейският съюз участва активно в управлението на кризи и изграждането на мира, като същевременно насърчава мултилатерализма и зачитането на демократичните ценности. ОПСО предоставя на Съюза оперативен капацитет за разполагане на граждански мисии и военни операции. Текущите мисии по отношение на региона на Източното партньорство включват EUAM Украйна, EUMM Грузия, EUBAM Молдова и Украйна, EUMAM Украйна, EUM Армения, EUPM Молдова. Статията анализира особеностите, правните и политическите аспекти на мисиите на ЕС в страните от Източното партньорство и техния принос за регионалната сигурност.

Ключови думи: ЕС, Източно партньорство, мисии, сигурност.


Йордан Бакалов

РУСКИ ЯДРЕНИ ДОКТРИНИ, ЯДРЕНИ СИЛИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Резюме: Програмите за модернизация на ядрените сили на Русия, повишиха нарастващите предизвикателствата, които тя поставя пред САЩ и техните съюзници. Русия се стреми с ядрен шантаж да принуди САЩ и НАТО да ограничат подкрепата си за Украйна. Русия продължава да разглежда ядрените оръжия изключително като средство за възпиране, и ядрената им политика на възпиране е отбранителна по природа. Русия приема стратегията „ескалация за деескалация“, но самата тя погрешно оценява, че при първо използване на ядрени оръжия ще ѝ послужи за „деескалация“ на конфликт, с изгодни за нея условия.

Ключови думи: Русия, САЩ, ядрени оръжия, ескалация, деескалация.


Владимир Бабанов

ВОЕННИЯТ КОНФЛИКТ В УКРАЙНА – КЪМ НОВ СВЕТОВЕН РЕД ИЛИ БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА РУСИЯ

Резюме: Настоящата статия обръща внимание на влиянието на войната в Украйна върху световния ред и върху съдбата на Русия. Възможно ли е конфликтът да предизвика верижна реакция на други места по света и да доведе до рухване на „американския свят“, до залеза на Запада, или дилемите пред Руската федерация ще се задълбочат и ще направят съдбата й неясна? Съществуват индикации за развитие и на двата сценария, но е възможен само един. Действията на Русия в Украйна подкопават основни принципи на съвременните международни отношения, които или ще бъдат защитени, или ще възникне опасен прецедент, който ще дестабилизира глобалната сигурност. За България това са въпроси от изключително значение.

Ключови думи: световен ред, международна сигурност, война, Украйна, Русия.


Теодора Личева

ВНЕДРЯВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Резюме: Изследването на тема „Внедряване на блокчейн в държавния сектор и сигурност на информацията“ представя трислойната рамка за внедряване на блокчейн и гарантиране на сигурност, цялост и достоверност на информацията.

Ключови думи: блокчейн, държавен сектор, сигурност на информацията.


Ваня Пецанова

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ СРЕДА ЗА МЕЖДУРЕГИСТРОВ ОБМЕН НА ДАННИ (REGIX) КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Резюме: Настоящият доклад има за цел да представи структурата на действащата нормативна уредба по отношение на административното обслужване и обмена на информация в администрациите. В рамките на анализа са разгледани основните принципи на електронното управление и възможностите на Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX) за предоставяне на вътрешни електронни услуги. Акцентирано е върху ползите за гражданите, бизнеса и държавата от трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешно административни, както и върху промяната на модела за административно обслужване.

Ключови думи: вътрешни електронни административни услуги; среда за междурегистров обмен на данни (RegiX); комплексно административно обслужване; информационна сигурност.