Премини към основното съдържание

Научно списание „Сигурност и отбрана“ - Година II, Брой 2, 2023

Съдържание:


Даниел Тотев, Владимир Статев

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗКОНТАКТНИТЕ ШУМОЗАГЛУШИТЕЛИ ВЪРХУ ТОЧНОСТТА НА СТРЕЛБАТА

Резюме: Промените в текущото състояние на средата за сигурност са подвластни за процеса на глобализация и неговите ефекти. Тези изменения често водят до кризи от различен характер и мащаб, като за тяхното разрешаване, все по-често се използват специализирани формирования. Операциите провеждани от такъв тип формирования са силно динамични и често изискват употребата на обезшумени оръжейни системи. При подобни високорискови сценарии точността на всеки произведен изстрел е от съществено значение. Настоящата статия представя резултатите от изследване, включващо практически експеримент с популярна оръжейна система, относно ефектите върху точността и групираността на попаденията при стрелба с и без поставен безконтактен шумозаглушител.

Ключови думи: безконтактни шумозаглушители, стрелба, точност, разсейване.


Димо Иванов

СЕМЕЕН ТЕРОРИЗЪМ ИЛИ СЪЗНАТЕЛЕН ИЗБОР

Резюме: Статията има за цел да представи връзката между науката психология и феномена тероризъм. Тя разкрива значението на социализацията на личността и необходимостта от чувство за принадлежност. Разкрива и етапите на податливост към радикализация на индивидуално ниво и на ниво семейно ядро в етапите на развитие на личността. Освен това представя причините за появата на семейния тероризъм и насажданото убеждение, че мъченичеството има висока морална стойност. Представя мъченичеството като проблем, който трябва да намери своето решение, преди много деца да станат жертви на определен вид тероризъм, било то на религиозна основа.

Ключови думи: тероризъм, семеен тероризъм, радикализация, съзнателен избор, религиозно мотивиран тероризъм, криза на личността, етапи на развитие на личността, семейно ядро, мъченичество.


Нуран Махмудов

КИБЕРВОЙНА: РАЗБИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ, ЕФЕКТИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА КИБЕРАТАКИТЕ И ЗАЩИТАТА

Резюме: Статията съдържа обстоен преглед на кибервойната, включително нейното определение, тактики, техники и процедури. В нея се разглеждат също видовете кибератаки, алгоритъмът за предотвратяването им и въздействието на кибервойната върху правителствата, корпорациите и отделните лица. Разглежда се значението на киберсигурността и защитата, като се обсъждат различни мерки и стратегии за защита от кибератаки. Освен това се подчертава критичната роля на киберразузнаването и международното сътрудничество в областта на киберсигурността. В заключение статията завършва с прогнози за бъдещите киберзаплахи, бъдещите тенденции в кибервойната и ролята на изкуствения интелект в тази област. Подчертава се нарастващото значение на киберсигурността и необходимостта от продължаване на научните изследвания и разработки в областта на кибервойната.

Ключови думи: киберпространство, кибервойна, кибератака, киберсигурност, алгоритъм за предотвратяване на кибератаки, киберразузнаване.


Стефания Мирческа

БЪДЕЩЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ БЛИЗНАЦИ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Дигиталните близнаци (ДБ) променят начина, по който се генерират и използват знания. Дигиталният близнак е набор от данни и информация, които напълно описват потенциален или действителен физически обект, процес или система. Те се използват в продуктите, системите и процесите преди и след тяхното разработване, като създават средство за определяне на възможността за производство. Развитието на изчислителната мощ, изкуствения интелект, големите данни и други нови технологии позволяват възпроизвеждането на големи сложни системи с по-голяма точност и прогнозна сила. Целта на статията е да представи и определи бъдещите перспективи за приложенията на дигиталните близнаци, да разбере къде и как се използват дигиталните близнаци днес, перспективите за бъдещото им използване и потенциалните последици за националната сигурност.

Ключови думи: дигитален близнак, определение, стандартизация, ползи, предизвикателства, национална сигурност.


Асад Рустамов, Мехман Биннатов, Хамраз Гурбанов

ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА НА РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Резюме: В статията са разгледани въпросите за осигуряване на надеждността на радиоелектронните средства със специално предназначение по време на профилактичния и основния ремонт. Предложени са принципи за повишаване на ефективността на подбора на постъпващата във военните складове продукция и нейния основен ремонт.

Ключови думи: радиоелектронни средства със специално предназначение, основен ремонт, носеща структура, надеждност, оценка на ефективността, коефициент на оперативна готовност, вероятност за безотказна работа.


Димитър Недялков

ВЪЗМОЖНИЯТ ИЗБОР

Резюме: Статията анализира негативните последици от (прекомерно) голямото подоходно неравенство и изследва прякото и косвеното му въздействие върху националната сигурност на Р България. Според автора неравенството в доходите може да доведе до икономическа и политическа нестабилност, социално напрежение, безработица, нарастване на престъпността и други деструктивни за обществото процеси. Обсъждат се някои мерки за намаляване на проблема с голямото неравенство, като например промяна на данъчната система, които за съжаление срещат огромна съпротива от страна на хората с високи доходи и техните лобисти.

Ключови думи: доходи, неравенство, бедност, риск, национална сигурност.


Младен Младенов

НАРУШАВАНЕ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ИНКРИМИНИРАН РИСК ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Настоящото изследване се ограничава само до престъпленията по чл. 282, ал. 1, изречение първо и второ от Наказателния кодекс - нарушаване или неизпълнение на служебни задължения. Извършител може да бъде само длъжностно лице, което принадлежи към системата и структурата на органите на властта и управлението в държавния апарат. Това лице трябва пряко и абсолютно целенасочено да цели облагодетелстване на себе си или на други лица, като нарушава императивни законови разпоредби, изисквани от функциите на неговата длъжност. Изпълнителните деяния - нарушение и бездействие - свързани със служебните задължения, трябва да се разбират както като делими, така и като неделими, и то едновременно. Налице е правен парадокс, който произтича от сложността и феноменалността на самата действителност. Това означава, че е възможно да има нарушение на служебните задължения, също и бездействие, както и нарушение и бездействие едновременно. Особен случай на нарушение на служебни задължения и неизпълнение на служебни задължения е случаят, когато извършителят е съдия. По този начин се нарушава доверието в съдебната власт, разрушава се правната сигурност, а впоследствие се торпилира националната сигурност като цяло.

Ключови думи: престъпление, длъжностно лице, съдия, правна сигурност, национална сигурност.


Димитрина Стефанова, Валентин Василев, Игор Бритченко

ЗА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО И КОМПЕТЕНЦИЯТА „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“

Резюме: Интензитета на промените в последните години е наистина удивителен. В такъв контекст, изискванията пред компетенциите и уменията на служители и ръководители също се интензифицира в посока на промени. От друга страна и в тази връзка, с оглед на кризите, днес управлението на информационната сигурност е необходимост за всяка организация в светлината на търсенето конкурентното  предимство. На практика информационната сигурност се свързва с киберсигурността, бързоразвиваща се теория и практика, както в технологичен, така и в законодателен и програмен аспект. От гледна точка на човешкия фактор тя кореспондира с разпространение на знание, усвояване на умения и компетентности, обобщени като дигитални умения. Разработването и управлението на програми за информационна сигурност силно зависят от професионалната компетентност и експертност на човешкия ресурс и правят тази компетентност ключова за развитието на всяка организация.

Ключови думи: промени, кризи, управление на човешките ресурси, сигурност, компетенции.


Никола Шопов

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО ФОРМИРАЩ ФАКТОР ЗА СТАБИЛНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Здравеопазването се счита за основен компонент и фундамент на националната сигурност поради редица причини. Въпреки че националната сигурност традиционно се позовава на способности за изграждане на военна сила и защита срещу външни заплахи, тя също така обхваща защитата и благосъстоянието на гражданите на страната от широк спектър от опасности, включително здравни кризи. В настоящото изложение се представят някои ключови моменти, илюстриращи връзката между здравеопазването и националната сигурност. Тази връзка се преплита в редица социални, икономически и политически детерминанти като извънредни ситуации в областта на общественото здраве, икономическа стабилност, здравни и демографски фактори, биологични заплахи, социално сближаване, глобална здравна дипломация, военна готовност, киберсигурност, превантивни здравни мерки и редица други. В заключение се констатира, че здравеопазването играе основополагаща роля в националната сигурност, като защитава физическото и икономическото благосъстояние на гражданите, повишава устойчивостта по време на криза и допринася за международната стабилност и сътрудничество. Силната здравна система е съществен компонент от цялостната стратегия за сигурност на нацията.

Ключови думи: здравеопазване, национална сигурност, здравна сигурност.


Цвета Маркова

ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ В КОНТЕКСТА НА ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ

Резюме: В условията на реални военни действия, в които е изправена на изпитания в контекста на постковидна ситуация икономиката на цяла Европа, а така също и на всяка една държава по отделно, когато предоставянето на военна помощ за воюващите държави се превръща в ежедневие, с все по-голяма практическа стойност се поставят въпросите относно приложението на стандартите на индустриалната сигурност. Индустриалната сигурност представлява еманацията на всички видове сигурност: физическа, документална, персонална, криптографска, сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи, която формира правната рамка за участие на фирмите от военно-промишления комплекс в Република България, както в търгове на НАТО, така и на двустранна основа с други държави, с които Република България има сключени споразумения за взаимна обмяна и защита на класифицирана информация. Ако в предвоенния период и в рамките на Европейския съюз се наблюдаваха тенденции на облекчаване на правилата и процедурите, сега на практика всяка доставка или услуга следва да гарантира в максимална степен националната сигурност и държавния суверенитет.

Ключови думи: икономическа сигурност, индустриална сигурност, видове сигурност, военно-промишлен комплекс.


Дафинка Сидова

ПОЛИТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ КАТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СВОБОДАТА ОТ СТРАХ В КОНТЕКСТА НА ЧОВЕШКАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Статията изследва същността на политическата сигурност като измерение на Концепцията за човешката сигурност, както и взаимовръзката ѝ със свободата от страх, която е един от трите компонента на Концепцията.

Ключови думи: политическа сигурност, свобода от страх, човешка сигурност, корелация.


Костадин Бобев

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦА И ПРЕДМЕТИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Резюме: Действията по разследването и съдебните следственни действия зависят в голяма степен от бързината и ефективността на процесите, свързани със събирането и изследването на веществени доказателства и доказателствени средства. Съвремените технологии за прилагане на компютърни автоматизирани системи успешно се реализират в работата на полицията, прокуратурата и съда за идентифициране на лица и предмети, оставили следи на местопроизшествията. В статията са разгледани три системи, които напълно съответстват на европейските и световни стандарти за международни системи, осигуряващи сигурност и сътрудничество при разследване на тежки и трансгранични престъпления. Вече две десетилетия с успех се реализират предимствата на автоматизираните системи за идентифициране на лица по дактилоскопни следи, за биологична идентификация на лица по ДНК профили и за идентифициране на огнестрелни оръжия по следи върху стреляни гилзи и куршуми.

Ключови думи: разследване на престъпления, идентифициране на лица и предмети, автоматизирани системи, база данни от пръстови отпечатъци, ДНК профили и стреляни гилзи и куршуми.


Светослав Йорданов

НЕЗАКОННАТА ТЪРГОВИЯ С АНТИКИ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА В ИРАК И СИРИЯ

Резюме: Настоящата статия разглежда незаконната търговия с антики като един от източниците за финансиране на Ислямска държава в Ирак и Сирия. Изследва се разрушаването и заграбването на културно-историческото наследство на територията на Ирак и Сирия, какъв е механизмът на функциониране на нелегалната търговия с древни предмети, основните маршрути на незаконния трафик на артефакти.

Ключови думи: финансиране на тероризма, трафик на антики, Ислямска държава в Ирак и Сирия, ДАЕШ, кървави антики.


Виола Банкова

ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – НОВАТА ФОРМА ЗА ТРАФИК НА ХОРА

Резюме: Трафикът на хора нарушава едно от основните права и ценности на обществото – личната свобода на гражданите. Това престъпление има международен характер и може да засегне интересите на няколко държави едновременно. С развитието на интернет и социалните мрежи, трафикът на хора също се пренасочва към тези платформи. Интернетът предоставя нови възможности за комуникация, запознанства и търсене на информация, но същевременно създава и нови рискове. В тази статия ще разгледаме проблема на трафика на хора в онлайн средите, както и неговите признаци и мерки за предотвратяване.

Ключови думи: трафик на хора, престъпност, интернет, социални мрежи, нарушение на права.


Светослав Велков

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Резюме: Разгледани са накратко болезнено актуалните въпроси, свързани с методите за контрол на изкуствения интелект. Авторът се спира на причините за тревога от липсата на ефективен метод за контрол, както и нуждата от такъв контрол върху функциите на изкуствения интелект. В този смисъл са разгледани някои от познатите методи за контрол с техните предимства и недостатъци и е откроен методът, който използва експертна система, базирана на непрекъснато обогатяващи се правила (схематично знание) и онтологии.

Ключови думи: изкуствен интелект, методи за контрол, експертна система, схематично знание, онтология, сигурност.


Веселин Дзивев, Димитър Гинчев

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ФОРМАЦИИ ОТ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ЗА ВОЕННИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙНОСТИ (ОПИСАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ)

Резюме: Съвременната война е неразривно свързана с ползване на безпилотни летателни апарати (БЛА). Те притежават някои слаби места, които ги правят уязвими за въздействие от противника. В статията се предлага концепция за системи от БЛА, управлявани от изкуствен интелект (ИИ), които преодоляват недостатъците на самостоятелните БЛА, като същевременно не увеличават значително себестойността на отделния БЛА. Системата от БЛА реализира също множество допълнителни функционалности.

Ключови думи: безпилотни летателни апарати, рояк от БЛА, Изкуствен интелект, създаване и ползване на система от БЛА.


Веселин Дзивев, Димитър Гинчев

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ФОРМАЦИИ ОТ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ЗА ВОЕННИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙНОСТИ (ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА)

Резюме: Съвременната война е неразривно свързана с ползване на БЛА. Те притежават някои слаби места, които ги правят уязвими за въздействие от противника. В статията се предлага концепция за система от БЛА, управлявана от ИИ, които преодоляват недостатъците на самостоятелните БЛА, като същевременно не увеличават значително себестойността на отделния БЛА. Системата от БЛА реализира също множество допълнителни функционалности.

Ключови думи: безпилотни летателни апарати, рояк от БЛА, Изкуствен интелект, създаване и ползване на система от БЛА.


Огнян Стоичков

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОННАТА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Изследвано е българското законодателство, част от практиката на ЕСПЧ и на Съда на ЕС за обработване на лични данни в сектора на електронните съобщения и релевантните актове на Европейския съюз, относно контрола на електронната комуникация за защита на националната сигурност. Първият основен проблем е необходимостта от спешна актуализация на нормативната ни уредба, съобразно Решение по дело C 350/21 от 17.11.2022 г. за  България, с което Съдът на ЕС постановява, че не допуска национално законодателство, което предвижда превантивно общо и неизбирателно запазване на данни за трафик и на данни за местонахождение, без да гарантира, че лицата,  са били уведомени за това в степента, предвидена от правото на Съюза. Вторият проблем е свързан с пределите и съдебният контрол при определяне на националната сигурност, като основание за контрол на електронната комуникация.

Ключови думи: национална сигурност, електронни съобщения, трафични данни, Закон за електронните съобщения, Съд на Европейския съюз.