Премини към основното съдържание

Изисквания към авторите

Научно списание „Сигурност и отбрана“ приема за публикуване статии на български и английски език с тематика в сферата на:

 • научни изследвания, анализи и прогнози в сферата на сигурността и отбраната;
 • технологии за отбрана и сигурност;
 • мениджмънт на образованието, обучението, квалификацията и компетентността на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана;
 • военна история и поуки от практиката.

Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е. да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им.

За осъществяване на двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии, редакционната колегия е привлякла известни учени от сферата на сигурността и отбраната, и свързаните с тях образование, обучение, икономически, военни, социални и други проблеми. Главният редактор, след проверка за оригиналността на текста, насочва предложената статия към двама рецензенти за процедура по сляпо анонимно рецензиране. В хода на оценяването те попълват формуляр за рецензия (вж. макет на формуляр за рецензия), като в заключителната му част посочват еднозначно мнение дали предложената разработка да се отхвърли, или да се приеме (без поправки, с малки корекции и без повторно рецензиране или със значителни корекции и за повторно рецензиране след въвеждане на препоръчаните и необходими корекции).

В случай че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата. Редакционната колегия решава окончателното приемане на ръкописите за публикуване. Редакторите имат право и да отхвърлят тези от тях, които не са в съответствие с целите на списанието и не отговарят на споменатите критерии. Редакционната колегия не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите. Към докторантските разработки следва да се прилага и писмена препоръка от научния ръководител.

С приемането на ръкописа за публикуване, статията или части от нея не могат да бъдат публикувани в други издания без писменото съгласие на редакцията на научно списание „Сигурност и отбрана“. Авторите са свободни да публикуват връзка към статията си в списанието в електронни академични мрежи (като Academia.edu, ResearchGate и други подобни).

Авторите изпращат към електронната поща на списанието: sdjournal@nvu.bg три файла:

I. Ръкопис;

II. Файл за идентификация;

III. Декларация за автентичност и авторство от автора/ите.


I. Ръкопис

Ръкописите постъпват на адреса на списанието в срок до 1 април – за брой 1 (м. юни), и до 1 октомври – за брой 2 (м. декември), на текущата година. Те следва да се изпратят като файл във формат *.doc или *.docx.

Името на файла се състои от цифра 1 (показваща, че това е ръкописа), собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта.

Пример: 1_Ivan_Ivanov.docx


II. Файл за идентификация.

Името на файла се състои от цифра 2 (показваща, че това е файла за идентификация), собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта.

Пример: 2_Ivan_Ivanov.docx

Във файла за идентификация следва да се посочат имената на автора, месторабота, научна степен, академична длъжност, научни интереси, електронна поща за контакт (файлът за идентификация може да изтеглите тук).


III. Декларация за автентичност и авторство от автора/ите.

При изпращането ръкописът трябва да бъде придружен с Декларация за автентичност и авторство от автора/ите (декларацията може да изтеглите тук). Декларацията се попълва, подписва от автора/авторите, сканира се и се изпраща на електронната поща на списанието. При съавторство съавторите могат да подпишат и подадат отделни декларации или всички съавтори да подпишат и подадат една декларация.


ФОРМАТИРАНЕТО НА РЪКОПИСИТЕ Е КАКТО СЛЕДВА:

 1. Формат на страницата А4; полетата (отстоянията) на всяка страница трябва да бъдат с размери: отляво – 3 см, отдясно – 3 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см.
 2. Ориентация – Портретна.
 3. Междуредие Single. Шрифт Times New Roman (Unicode) с размер на шрифта 14 pt и подравняване Justified.
 4. Бележки под линия – на всяка страница; шрифт – Times New Roman; размер на шрифта – 10 pt и подравняване Justified.
 5. Отстъп на първия ред на параграф – 1 см; разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст – 0;
 6. Допустим обем за ръкописа: за статия до 20 страници, за рецензия или съобщение до 5 страници в зададения формат.
 7. Страниците да не се номерират!

Оформянето на статиите се осъществява в следния порядък (шаблон за оформление на статията може да изтеглите тук):

 1. Заглавие на статиите на български език (ако статията е на български език) – Times New Roman, Font Size: 16 рt, Font Style: Regular, Bold, Alignment: Centered; All Caps. Заглавие на български език не се изписва за авторите от други държави.
 2. Заглавие на статията на английски език – през два празни реда след заглавието на български език – Times New Roman, Font Size: 16 рt, Font Style: Regular, Bold, Alignment: Centered; All Caps. Заглавието на английски език се изписва и за авторите от Република България.
 3. Резюме (абстракт) на статията на български език (ако статията е на български език) – през два празни реда след заглавието на английски език – до 500 символа, Times New Roman 12 pt, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified. Резюме на статията на български език не се изписва за авторите от други държави.
 4. Ключови думи на български език (ако статията е на български език) – през един празен ред след резюмето на български език – не повече от 5 (пет), Times New Roman 12pt, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified. Ключови думи на български език не се изписват за авторите от други държави.
 5. Резюме (абстракт) на статията на английски език – през един празен ред след ключовите думи на български език – до 500 символа, Times New Roman 12pt, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified. Резюме на статията на английски език се изписва и за авторите от Република България.
 6. Ключови думи на английски език – през един празен ред след резюмето на английски език – не повече от 5 (пет), Times New Roman 12 pt, Italic, Line Spacing: Single, Alignment: Justified. Ключови думи на английски език се изписват и за авторите от Република България.
 7. Два празни реда след ключовите думи на английски език – Times New Roman (Unicode), с размер на шрифта 14 pt.
 8. Основният текст на статиятаTimes New Roman 14 pt, Alignment: Justified. Основният текст на статията да се придържа към следната структура:

УВОД – да представя основните идеи и/или цели на автора и актуалността на темата;

ИЗЛОЖЕНИЕ – изложението може да бъде структурирано в отделни точки и да съдържа дискусия, изследване, резултати и основни изводи;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – заключенията да обобщават най-важното и да са подкрепени с доказателства.

 1. Графиките, фигурите, схемите и снимките да се форматират чрез insert – picture – from file – format picture – layout – in line with text, като се надписват под фигурата, центрирано, с поредни номера, както следва: Фигура 1. Заглавие на фигура първа; Шрифт – Times New Roman, размер на шрифта – 14 pt, като се оставя празен ред между заглавието на фигурата и фигурата с междуредие – Single.
 2. Таблици – таблиците се надписват отгоре с „Таблица 1. Заглавие на таблица първа“, Шрифт – Times New Roman; Размер на шрифта – 14 pt; Оставя се празен ред между заглавието на таблицата и таблицата с междуредие – 1.
 3. Уравнения и формули – трябва да са разположени на нов ред, с отстъп от полето и да бъдат отделени с допълнително разстояние от останалия текст. Ако формулите са много кратки, те могат да бъдат разположени и в текста, като преди и след тях се оставя допълнително разстояние. Ако има няколко уравнения и формули, те трябва да бъдат номерирани последователно с цифри в кръгли скоби, поместени в най-дясната част на реда.

Пример:

a2 + b2 = c2

…(5)

 

 1. Библиографското цитиране и бележките под линия се извършват по APA style.

За повече подробности вижте: Ръководство за форматиране и стил на Американската асоциация на психолозите (АРА)

Това, което следва, са някои общи насоки относно използването на бележки под линия и основни правила за цитиране по APA style.

Разработки, които не отговарят на техническите изисквания, се връщат към автора за корекция.


 1. Бележки под линия

Бележките под линия са допълнителни подробности, посочени в долната част на страницата, отнасящи се до съдържанието на документа или информация за авторските права.

Използването на бележки под линия за предоставяне на допълнителни подробности може да обогати основния текст и да подсили основния аргумент на статията. Бележките под линия могат също да насочат читателите към алтернативен източник за повече подробности по дадена тема. Въпреки че бележките под линия към съдържанието могат да бъдат полезни за предоставяне на допълнителен контекст, избягвайте да включвате сложна информация. Бележките под линия трябва да описват подробно фокусирана тема, а по-дългите части от текста са по-подходящи за основните параграфи.

Бележките под линия се посочват чрез цифрови индекси с непрекъсната номерация за целия текст. Индексът в текста се пише винаги пред знаците точка, запетая, точка и запетая, двоеточие, тире и след знаците въпросителна, удивителна, кавички.

Бележките под линия не трябва да се поставят в заглавията и не се изисква интервал между пояснението и горния индекс.

Пример:

В текста:

Системният подход при обучението от десет години е доминиращата теория за обучение в НАТО3.

Под линия:

3 За повече информация относно системния подход при обучението виж: Berchev, D. & Stefanov, M. (March 2019) The Systems Approach to Training in the Military Educational System – aggregation of integration processes. KNOWLEDGEInternational Journal,30(6), 1457-1462. https://doi.org/10.35120/kij30061457B


 1. Цитиране

При произведение с един автор:

При използване на формат APA, за цитиране в текста следвайте метода за автор-дата. Това означава, че фамилното име на автора и годината на публикуване на източника трябва да се появят в текста, като например (Jones, 1998). Пълната справка за всеки източник трябва да се появи в списъка с литература в края на статията.

Ако цитирате директно от друго произведение, трябва да включите номера на страницата в края на цитата в скоби.

Пример:

Според Jones (1998), „учениците често са имали затруднения при използването на APA стил, особено когато им е за първи път“ (с. 199).

According to Jones (1998), "students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time" (p. 199).

или

Jones (1998) установява, че „учениците често са имали затруднения при използването на APA стил“ (с. 199); какви последици има това за учителите?

Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199); what implications does this have for teachers?

Ако не включите името на автора в текста на изречението, поставете фамилното име на автора, годината на публикуване и номера на страницата в скоби след цитата.

Пример:

Тя заявява: „Учениците често изпитват трудности при използването на APA стил“ (Jones, 1998, р. 199), но не предлага обяснение защо.

She stated, "Students often had difficulty using APA style" (Jones, 1998, p. 199), but she did not offer an explanation as to why.

Независимо от това как са цитирани, всички източници, цитирани в текста, трябва да фигурират в списъка с литература в края на статията.


При произведение от двама автори:

Посочвайте и двамата автори в сигналната фраза или в скоби всеки път, когато цитирате работата. Използвайте „и“ между имената на авторите в текста и използвайте амперсанд (&) в скоби.

Пример:

- Повествователно в текста:

Изследване на Wegener и Petty (1994) подкрепя...

Research by Wegener and Petty (1994) supports...

- В скоби в края на изречението:

(Wegener & Petty, 1994)


При произведение от трима или повече автори:

Посочете само името на първия автор, последвано от „и др.“ във всеки цитат, дори и първия, освен ако това не би създало неяснота между различните източници.

Пример:

- В текста повествователно:

Kernis и др. (1993) предлагат...

Kernis et al. (1993) suggest...

- В скоби в края на изречението:

(Kernis et al., 1993)


При организация като автор:

Напишете пълното име на групата или организацията в първия цитат и поставете съкращението до него в скоби. Ако групата или организацията се цитират отново, включете само съкращението. Ако няма съкращение, свързано с него, изписвайте цялото име на организацията всеки път.

Пример:

- Първо цитиране в стил APA за организация със съкращение:

(Световната здравна организация [СЗО], година)

или

Световната здравна организация (СЗО, година)

- Последващи цитати в стил APA в текста за организация със съкращение: (СЗО, година) или СЗО (година).


При две или повече произведения в едни и същи скоби:

Когато вашият цитат в скоби включва две или повече произведения, подредете ги по същия начин, както се показват в списъка с литературата (т.е. по азбучен ред), разделени с точка и запетая.

Пример: (Berndt, 2002; Harlow, 1983)


При автори с едно и също фамилно име:

За да избегнете объркване, използвайте първите инициали с фамилните имена.

Пример: (E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)


При две или повече произведения от един и същи автор в една и съща година:

Ако имате два източника от един и същи автор в една и съща година, използвайте малки букви (a, b, c) с годината, за да подредите записите в списъка с литература. Използвайте малките букви с годината в цитата в текста.

Пример:

Изследване на Berndt (1981a) разкрива силни корелации. Въпреки това, паралелно проучване (Berndt, 1981b) доведе до неубедителни констатации.

Research by Berndt (1981a) revealed strong correlations. However, a parallel study (Berndt, 1981b) resulted in inconclusive findings.


 1. Списък с цитираната и използваната литература

Списъкът с цитираната и използваната литература се посочва след текста на статията и започва след заглавие ЛИТЕРАТУРА, през един празен ред след заключението – Times New Roman (Unicode), с размер на шрифта 14 pt.

Той предоставя информация, нужна на читателя, за да намери и извлече всеки източник, който се цитира в основния текст.
Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. По същия начин – всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста.

Първо се посочват източниците на кирилица, след това на латиница. Цитираните литературни източници, които са на кирилица, в публикация на английски език трябва да се представят с латински букви чрез транслитерация, по правилата за транслитерация съгласно Закон за транслитерация на България. Източниците на кирилица могат да се транслитерират на латиница на следния сайт: https://2cyr.com


Статия в списание (научно), което се издава само на хартия

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. (година). Заглавие на статията. Заглавие на периодичното издание, номер на том (номер на брой), страници.

Пример:

Съботинов, В. (2019). Развитието на Европейската общност след Студената война и взаимоотношенията ѝ със САЩ. Геополитика (2), 76-77. // Sabotinov, V. (2019). Razvitieto na Evropeyskata obshtnost sled Studenata voyna i vzaimootnosheniyata i sas SASHT. Geopolitika (2), 76-77.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5–13.


Статия в Електронно списание (научно)

Когато цитирате статия в електронно списание, включете DOI, ако е свързан със статията.

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. A., Автор, B. B., & Автор, C. C. (година). Заглавие на статията. Заглавие на периодичното издание, номер на том (номер на брой), страници. https://doi.org/xx.xxx/yyyy

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages. https://doi.org/xx.xxx/yyyy

Пример:

Baniya, S., & Weech, S. (2019). Data and experience design: Negotiating community-oriented digital research with service-learning. Purdue Journal of Service-Learning and International Engagement, 6(1), 11–16. https://doi.org/10.5703/1288284316979

DOI може да не е винаги наличен. В тези случаи използвайте URL. Много академични списания предоставят стабилни URL адреси, които функционират подобно на DOI. Те са за предпочитане пред обикновените URL адреси, копирани и поставени от адресната лента на браузъра.

Пример:

Denny, H., Nordlof, J., & Salem, L. (2018). "Tell me exactly what it was that I was doing that was so bad": Understanding the needs and expectations of working-class students in writing centers. Writing Center Journal, 37(1), 67–98. https://www.jstor.org/stable/26537363


Преглед (рецензия)

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. (година). Заглавие на рецензията [Рецензия на книгата Заглавие на книгата, от А. А. Автор & В. В. Автор] Заглавие на периодичното издание, номер на том (номер на брой), страници.

Пример:

Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund & M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38(5), 466–467.


Основен формат за книги

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. A. (Година на издаване). Заглавие на произведението: Главна буква и за подзаглавие. Име на издателя. DOI (ако има)

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Publisher Name. DOI (if available)

Пример:

Stoneman, R. (2008). Alexander the Great: A life in legend. Yale University Press.


Редактирана книга, без автор

СХЕМА при цитиране:

Редактор, Е. Е. (Ред.). (Година на издаване). Заглавие на произведението: Главна буква и за подзаглавие. Издател. DOI (ако има)

Editor, E. E. (Ed.). (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Publisher. DOI (if available)

Пример:

Leitch, M. G., & Rushton, C. J. (Eds.). (2019). A new companion to Malory. D. S. Brewer.


Редактирана книга с автор или автори

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. A. (Година на издаване). Заглавие на произведението: Главна буква и за подзаглавие (Р. Редактор, ред.). Издател. DOI (ако има)

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle (E. Editor, Ed.). Publisher. DOI (if available)

Пример:

Malory, T. (2017). Le morte darthur (P. J. C. Field, Ed.). D. S. Brewer. (Original work published 1469-70)


Превод

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. A. (Година на издаване). Заглавие на произведението: Главна буква и за подзаглавие (П. Преводач, прев.). Издател. (Оригинална работа, публикувана ГОДИНА) DOI (ако има)

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle (T. Translator, Trans.). Publisher. (Original work published YEAR) DOI (if available)

Пример:

Plato (1989). Symposium (A. Nehamas & P. Woodruff, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published ca. 385-378 BCE)

Забележка: Когато цитирате препубликуван труд, като този по-горе, във вашия текст, той трябва да се появи с двете дати: Plato (385-378/1989)


Издание, различно от първото

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. A. (Година на издаване). Заглавие на произведението: Главна буква и за подзаглавие (# издание). Издател. DOI (ако има)

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle (# edition). Publisher. DOI (if available)

Пример:

Belcher, W. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success (2nd ed.). University of Chicago Press.


Статия или глава в редактирана книга

СХЕМА при цитиране:

Автор, А. А., & Автор, Б. Б. (Година на публикуване). Заглавие на глава. В Р. Р. Редактор & С. С. Редактор (ред.), Заглавие на работата: Главна буква също и за подзаглавие (стр. страници от глава). Издател. DOI (ако има)

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)

Забележка: Когато изброявате страниците на главата или есето в скоби след заглавието на книгата, използвайте „стр.“ ("pp.") пред числата: (стр. 1-21). Това съкращение обаче не се появява преди номерата на страниците в периодичните препратки. Посочете всеки номер на изданието в същите скоби като номерата на страниците, разделени със запетая: (2-ро издание, стр. 66-72).

Пример:

Armstrong, D. (2019). Malory and character. In M. G. Leitch & C. J. Rushton (Eds.), A new companion to Malory (pp. 144-163). D. S. Brewer.


Многотомно произведение

СХЕМА при цитиране:

Автор, A. A. (Година на издаване). Заглавие на произведението: Главна буква и за подзаглавие (том #). Издател. DOI (ако има)

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle (Vol. #). Publisher. DOI (if available)

Пример:

David, A., & Simpson, J. (Eds.). (2006). The Norton anthology of English literature: The Middle Ages (8th ed.,Vol. A). W. W. Norton and Company.


Автореферат на дисертация

СХЕМА при цитиране:

Фамилия, F. M. (година). Заглавие на дисертацията. Международенавтореферат на дисертация, том, страница.

Last name, F. M. (Year). Title of dissertation. Dissertation Abstracts International, Vol., Page.

Пример:

Angeli, E. L. (2012). Networks of communication in emergency medical services. Dissertation Abstracts International, 74, 03(E).


Публикувана дисертация или магистърска теза

СХЕМА при цитиране:

Фамилия, F. M. (година). Заглавие на дисертацията/тезата (номер на публикация) [докторска дисертация/магистърска теза, име на институцията, присъждаща степента]. Име на база данни или архив.

Last name, F. M. (Year). Title of dissertation/thesis (Publication No.) [Doctoral dissertation/Master’s thesis, Name of Institution Awarding the Degree]. Database or Archive Name.

Пример:

Angeli, E. L. (2012). Networks of communication in emergency medical services (Publication No. 3544643) [Doctoral dissertation, Purdue University]. ProQuest Dissertations Publishing.

Забележка: Ако дисертацията или тезата не са публикувани в база данни, включете URL адреса на сайта, където се намира документът.


Сборник с доклади от конференция

СХЕМА при цитиране:

Фамилия, Ф. М. & Фамилия, Ф. М. (Ред.). (година). Заглавие на сборника. Издател. URL (ако е приложимо)

Last name, F. M., & Lastname, F. M. (Eds.). (Year). Title of Proceedings. Publisher. URL (if applicable)

Пример:

Huang, S., Pierce, R., & Stamey, J. (Eds.). (2006). Proceedings of the 24th annual ACM international conference on the design of communication. ACM Digital Library. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1166324&picked=prox


Уеб страница или част от онлайн съдържание

Ако страницата посочва отделен автор, цитирайте името му първо.

СХЕМА при цитиране:

Фамилия, F. M. (година, месец дата). Заглавие на страницата. Име на сайта. URL адрес

Last name, F. M. (Year, Month Date). Title of page. Site name. URL

Пример:

Price, D. (2018, March 23). Laziness does not exist. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01

Ако ресурсът е написан от група или организация, използвайте името на групата/организацията като автор. Освен това, ако авторът и името на сайта са еднакви, пропуснете името на сайта от цитата.

СХЕМА при цитиране:

Име на групата. (година, месец дата). Заглавие на страницата. Име на сайта. URL адрес

Group name. (Year, Month Date). Title of page. Site name. URL

Пример:

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. (2019, November 21). Justice served: Case closed for over 40 dogfighting victims. https://www.aspca.org/news/justice-served-case-closed-over-40-dogfighting-victims

Ако авторът на страницата не е в списъка, започнете със заглавието. Освен това включете дата за извличане, когато има вероятност съдържанието на страницата да се промени с течение на времето (като например, ако цитирате Уикипедия, което е публично редактирано).

СХЕМА при цитиране:

Заглавие на страницата. (година, месец дата). Име на сайта. Извлечено месец дата, година от URL

Title of page. (Year, Month Date). Site name. Retrieved Month Date, Year, from URL

Пример:

Tuscan white bean pasta. (2018, February 25). Budgetbytes. Retrieved March 18, 2020, from https://www.budgetbytes.com/tuscan-white-bean-pasta/

Ако датата на публикуване не е посочена, използвайте съкращението (n.d.).

СХЕМА при цитиране:

Име на автор или група. (n.d.). Заглавие на страницата. Име на сайта (ако е приложимо). URL адрес

Author or Group name. (n.d.). Title of page. Site name (if applicable). URL

Пример:

National Alliance on Mental Illness. (n.d.). Mental health conditions. https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions


Електронни книги

СХЕМА при цитиране:

Фамилия, F. M. (година). Заглавие на книгата [издание на електронна книга]. Издател. URL адрес

Last name, F. M. (Year). Title of book [eBook edition]. Publisher. URL


Онлайн бележки от лекции и презентационни слайдове

Когато цитирате бележки от онлайн лекции, не забравяйте да предоставите файловия формат в скоби след заглавието на лекцията (напр. слайдове на PowerPoint, документ на Word).

СХЕМА при цитиране:

Фамилия, F. M. (година, месец дата). Заглавие на презентацията [бележки от лекции, слайдове на PowerPoint и т.н.]. Издател. URL адрес

Lastname, F. M. (Year, Month Date). Title of presentation [Lecture notes, PowerPoint slides, etc]. Publisher. URL

Пример:

Smith, C. (2017, October 13). AI and machine learning demystified [PowerPoint slides]. SlideShare. https://www.slideshare.net/carologic/ai-and-machine-learning-demystified-by-carol-smith-at-midwest-ux-2017