Премини към основното съдържание

Научно списание „Сигурност и отбрана“ - Година I, Брой 2, 2022

Съдържание:


Лидия Велкова

ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ – ФУНДАМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: Националната сигурност на държавата зависи от равнището на икономическата сигурност. Ето защо в стратегиите за национална сигурност на развитите страни се обръща специално внимание на проблема за икономическата сигурност. Разгледани са същността, заплахите и елементите на проявление на икономическата сигурност и е представена нейната роля на фундамент в цялостната конструкция на националната сигурност.

Ключови думи: икономическа сигурност, национална сигурност, вътрешна и външна икономическа среда, заплахи за икономическата сигурност, икономическа роля на държавата, управление.


Боян Дуранкев

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ДЕМОКРАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ ХХI ВЕК

Резюме: В българската специализирана литература пазарната икономика и демокрацията се разглеждат като двата стълба на съвременното общество. Самата пазарна икономика се приема хипотетично като поле за свободна и честна конкуренция на малки и средни предприятия. Но светът се е променил. В него има три субекта на управление: едносекторните и трансекторните корпорации, като центрове за реализиране на частните интереси в транснационален аспект; националната държава, като център за реализиране на обществените интереси в национален и транссекторен аспект; ООН и Европейският съюз, като център за наднационално управление и координация на транссекторните, националните и транснационалните интереси. Управлението, оставено само на „клетъчно“ ниво (корпорация), не може да задоволи нуждите и потребностите в новите реалности. Същевременно се променя и националната и транснационалната демокрация, в която все повече доминират постдемократичните институции, които са изпразнени от демократично съдържание. Новите реалности поставят въпроса за националната сигурност, която става все по-несигурна.

Ключови думи: пазарна икономика, демокрация, национална сигурност, управление; транссекторна корпорация; национална държава; ООН, Европейски съюз.


Елица Петрова

ЕТИМОЛОГИЯ, ДЕФИНИЦИИ, ТЪЛКУВАНИЯ И СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯКОИ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО ПОНЯТИЯ

Резюме: През годините понятията „управление“, „мениджмънт“, „ръководство“, „командване“ и „лидерство“ са използвани в организационен контекст и в българската наука като синоними и дори като взаимозаменяеми термини. Определено дебатът за разликите между тях е уместен и правдив, но дебатът за тяхната взаимна свързаност и допълване също е логичен. Той води до извличане на фактологични истини за етимологията и съдържанието на посочените феномени, и разкриването на съществуващата взаимна връзка между тях, като преливащи се един в друг, а понякога взаимно съдържащи се и взаимно изграждащи се. Един опит за разглеждане на тези феномени, както в тяхната цялост, така и в тяхната свързаност може да се окаже полезен и би позволил създаването на по-пълна представа за тях.

Ключови думи: управление, командване, лидерство.


Стойко Стойков

ДИЛЕМА НА (НЕ)СИГУРНОСТТА И ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ

Резюме: Народите не изпитват доверие един към друг не затова, че са въоръжени, те са въоръжени затова, че не изпитват доверие един към друг. Дилемата за сигурността е един основен проблем на международната държавна система, който е резултат от нейната „анархична” структура. Липсата на доверие е главното, което носи несигурност и стрес, и превръща взаимните страхове и подозрения в международните отношения в сбъдващо се предсказание. Всяка държава се нуждае от достатъчно и добре обучени човешки ресурси за повишаване на националната си сигурност. Образованието трябва да дава подходящите компетенции по всеки един аспект на националната сигурност.

Ключови думи: сигурност, знание, управление, компетентност, образование, компетенции.


Владимир Величков

ОБРАЗОВАНИЕ И СИГУРНОСТ

Резюме: Статията анализира проблеми на образованието в България и зависимостите на различните категории сигурност от него. Предлага се образователният процес да се построи на системологична основа за надеждно развитие у образоващите се на системно мислене. Това повишава личната сигурност, съхранява любознателността, повишава успеваемостта. Създава се по-благоприятна основа за специализираното образование, което повишава сигурността във всички области. Анализирани са проблемите за въвеждане на такъв подход и тяхното възможно решаване.

Ключови думи: образование, сигурност, системология, системно мислене, образователен процес.


Николай Радулов

ИНТЕЛИГЕНТНАТА ГРАНИЦА

Резюме: Интелигентната граница съчетава високотехнологични инструменти и решения, насочени към откриване на нарушения на международните граници, като същевременно ги интегрира с добре обучени експерти по гранична сигурност.

Ключови думи: Екосистема за сигурност 4.0, цифрови трансформации, технологични трансформации, интелигентна сигурност, интелигентна граница, дронове, изкуствен интелект.


Иван Станчев

ДЕФИНИРАНЕ НА ГРАНИЧНАТА СИГУРНОСТ

Резюме: В стратегията за национална сигурност на Република България отсъства понятието „гранична сигурност“, като вид или елемент в общата ѝ система. Липсва легално определение за гранична сигурност. Чрез използване на системния подход се аргументира наличието на собствена среда за функциониране и вътрешна организация. Определят се общи цели връзки и с по-сложни системи. Впоследствие, след анализ и сравнение с резултати от други изследвания, се синтезира дефиниция за граничната сигурност.

Ключови думи: граница; гранична сигурност; национална сигурност; заплаха; гранични пространства.


Станимир Илиев, Георги Калайджиев

ВИЗАТА КАТО МЕХАНИЗЪМ НА ИМИГРАЦИОННИЯ КОНТРОЛ В ЕС

Резюме: Визовата политика на България е част от общата визова политика на ЕС и Шенген. Тя се превърна в основен инструмент за справяне с нелегалната миграция, като вътрешната политика, водена в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, дава насоки за външните отношения на съюза с трети страни. Зададени бяха приоритети в областта на „връщането“ и за сключване на споразумения с трети страни, които представляват основен източник на нелегална миграция, за обратно приемане на своите граждани и обвързването на тези споразумения с визовата политика на Общността.

Ключови думи: Виза, нелегална имиграция, Шенгенско пространство, Обща визова политика на ЕС.


Огнян Стоичков

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И КИБЕРСИГУРНОСТ

Резюме: Изследвани са правните аспекти на киберсигурността, като елемент на националната сигурност и нормативните възможности за използване на специални разузнавателни средства в това направление. Анализирани са тенденциите в развитие на законодателството и проблемните области на регулираните обществени отношения. Констатирани са несинхонизирани актове, с понижена ефективност на прилагане, с оглед на динамиката на информационните технологии. Формулирани са основните изводи и препоръки за усъвършенстване на организацията, с оглед пълноценното използване на специалните разузнавателни средства за защита на киберсигурността.

Ключови думи: специални разузнавателни средства, национална сигурност, киберсигурност, наказателно право, информационни технологии.


Младен Младенов

СИЛАТА НА ПРАВОТО И СИЛАТА НА ДЪРЖАВАТА

Резюме: Силата на правото трябва да се търси в множество и различни аспекти. Правото е създадено от държавата, за да регулира по всеобщ и задължителен начин всички важни обществени отношения, които не са уредени от другите нормативни системи, или при които все още съществуват конфликтни точки, спорове или рискове от неразбирателство. Силата на правото е толкова видима, колкото е безсъмнена силата на държавата в нейната автономност и суверенитет.

Ключови думи: сила, право, държава, регулатор, ценности.


Лъчезар Милушев

СПЕЦИФИКИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ В ОБЕКТИ С МАСОВО ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА

Резюме: Променящата се среда за сигурност все повече извежда рисковете от радикализация на големи обществени групи и свързаните с това актове на насилие, мотивирано от екстремизъм и тероризъм. Целите на актовете са всяване на страх сред хората чрез жертви и пострадали мирни граждани, привличане на медийно внимание за пропагандиране на идеологията на екстремизма и тероризма. Обектите на такъв тип атаки най-често са сгради и съоръжения с масово пребиваване на хора, които са слабо защитени, т.н. „меки цели“. Сигурността на такъв тип обекти е от съществено значение за запазване на живота и здравето на хората от престъпни посегателства.

Ключови думи: сигурност, риск, обекти с масово пребиваване на хора, екстремизъм, тероризъм.


Валери Иванов, Михаел Козарски

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА И БЪДЕЩОТО НЕИЗБЕЖНО СБЛИЖАВАНЕ НА РУСИЯ И КИТАЙ

Резюме: Авторите на настоящата статия си поставят за цел да разкрият новите тенденции в съвременната, изменяща се глобална ситуация, както и допирните точки за неизбежното по-тясно сближаване на Русия и Китай, в контекста на войната в Украйна. Продължаващите противоречия между Русия и ЕС в Европа, между Китай и ЕС за търговското споразумение, както и намесата на САЩ в региона на Тихия океан, се вписват като съпътстващи фактори в процеса на установяването на многополюсен модел в световен мащаб от новите геополитически играчи.

Ключови думи: геостратегия; Русия; Китай; многополюсен свят; геополитически проекти.


Ерол Буюклиев

СТРАТЕГИЧЕСКОТО СЪПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ ПРЕЗ ХХI ВЕК

Резюме: Статията анализира съперничеството и конфликтните взаимоотношения между САЩ и Китай. Разглеждат се водещите глобални тенденции, които влияят върху взаимната зависимост, съперничеството и сблъсъка между двете страни. Извеждат се негативните ефекти от войната в Украйна от 24.02.2022 г. като се поставя акцент върху ролята и поведението на САЩ като единствената свръхдържава и на Китай като държава с характеристики на регионална сила и основен претендент за доминация в глобалната среда за сигурност. Анализът поставя фокус върху процеса на конфронтация за надмощие в Индийско-Тихоокеанското пространство, в контекста на трансформацията на глобалното рисково общество.

Ключови думи: стратегическо съперничество, САЩ, Китай, конфликт, рисково общество.


Светослав Йорданов

ТИПОЛОГИЯ НА НЕЛЕГАЛНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА В РЕГИОНА НА САХЕЛ

Резюме: Настоящият доклад разглежда нелегалните източници за финансиране на тероризма в региона на Сахел, като се фокусира върху нелегалния трафик на наркотици, оръжия и хора, изнудването, отвличанията, грабежите и незаконното експлоатиране на природни ресурси.

Ключови думи: финансиране на тероризма, Сахел, трафик на наркотици, Ал Кайда в ислямски Магреб, Боко Харам, Западна Африка.


Теодора Личева

БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ – ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В АРХИВИСТИКАТА

Резюме: Изследването на тема „Блокчейн технологии – информационна сигурност в архивистиката” се ръководи от необходимостта системата на държавните архиви да може да отговори на съвременните нужди на потребителите на архивна информация, физически и юридически лица. Модернизиране и осъвременяване на архивите не може да се случи, без да се използват новите технологии. Именно блокчейн системата е пътят, по който архивите могат да вървят, за да „наваксат” забавеното дигитализиране и да продължават да изпълняват ролята си на пазители на документалното наследство на страната ни.

Ключови думи: блокчейн технологии, информационна сигурност, архивистика.