Премини към основното съдържание

Научно списание „Сигурност и отбрана“ - Година I, Брой 1, 2022

Съдържание:


Димитър Йончев

СИГУРНА ЛИ Е СИГУРНОСТТА?

Резюме: Понятието сигурност се радва на специално внимание. Дискурсът на сигурността прониква всички области на живота на индивидите и обществата. Еднозначно ли е това понятие? Обективна ли е неговата употреба? Това са въпросите, на които тук се търси отговор.

Ключови думи: сигурност, равновесие, геополитика, политика.


Николай Слатински

ИНТЕГРАТИВНА СХЕМА НА НЯКОИ КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ ОТ НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

Резюме: Разглеждат се някои групи понятия, заемащи важно място в съвременния етап на Науката за сигурността при навлизането в Рисковото общество – „лебедите“ на Насим Талеб (допълнени от автора); дефинициите на Франк Найт за риск и неопределеност (също допълнени от автора); когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд; научните категории от релацията „ПРОЗа“ (предизвикателство-риск-опасност-заплаха).

Ключови думи: предизвикателство, риск, опасност, заплаха, неопределеност, сигурност, черен лебед, неизвестни неизвестни.


Георги Бахчеванов

ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ – ОРГАНИЗИРАН ХАОС

Резюме: Образованието в професионално направление „Национална сигурност“ трябва да осигурява необходимите знания, умения и да развива способности за управление на бъдещите лидери от системата за национална сигурност. Лидери, умеещи да управляват насилие и съответно да носят отговорност за това. Образованието предава на обучаемите акумулирания опит и традиции на работещите в органите на законодателната, изпълнителната (включително местната) и съдебната власт, които заемат (или ще заемат) ръководни длъжности, изискващи компетентност по въпросите на националната сигурност.

Ключови думи: образование, знания, умения, способности, професионално направление.


Павел Ангелов

ПОЛИТИЧЕСКИ НЕКОРЕКТНО ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ Злободневно есе

Резюме: В злободневното есе авторът насочва вниманието и предлага на любознателните читатели да поразсъждават политически некоректно за националната сигурност.

Ключови думи: политически некоректно, национална сигурност.


Толя Стоицова

ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СИГУРНОСТ: И УСМИВКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПОВЕД. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЩРИХ.

Резюме: Прави се опит да се маркират някои от основните проблеми, свързани с възпитанието, обучението и сигурността, от психологична гледна точка. Цитират се изследователи по трите основни ключови понятия, като се изказва и собствено професионално мнение.

Ключови думи: възпитание, образование, комуникация, национална и битова сигурност.


Валери Иванов

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Резюме: Авторът подкрепя идеята, че при сложни извънредни ситуации, военната подкрепа трябва да се разглежда като ключов компонент на националната устойчивост. Адекватното участие на военни екипи в зоната на бедствието може да изиграе жизненоважна роля за спасяването на човешки животи, намаляване на имуществените щети, икономическите загуби и екологичните проблеми. Осигуряването на добра координация между военни и цивилни звена по време на реакция и възстановяване при бедствия изисква доверие между всички страни, взаимно разбиране на целите и способностите, съвместно обучение и образование, развитие на законодателството и др.

Ключови думи: гражданско-военно сътрудничество, гражданско-военно взаимодействие, извънредна ситуация, криза, природни бедствия.


Димитър Недялков

В НЕБЕТО НА ВОЙНАТА

Резюме: Авторът подкрепя идеята, че войната е перманентното състояние на света. Върху крайният резултат от военните усилия винаги активна роля са играли новите технологични достижения на човечеството. Подобно твърдение е изключително валидно при изграждането на военните системи, опериращи във въздушното пространство. Те все повече се роботизират и ангажират изкуствения интелект. За да могат да бъдат управлявани за достигане на крайните цели на всяка война във въздуха, ключовият фактор обаче си остава човека.

Ключови думи: въздушна мощ, въздушен потенциал, дистанционно управляеми летателни системи, авиация, човешко познание.


Калин Калинов

МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТОВА, ОТ КОЕТО ВСЕКИ РАЗБИРА

Резюме: Модернизацията е безспорен акцент в съвременния мениджмънт на образованието. За огромно съжаление тя най-често се възприема като инструмент за трансформация на образованието в разбираем и управляем модел. Дори и представяна като оптимизационен процес, модернизацията се прилага като начин за повишаване на контролируемостта на образователната система. По този смисъл тя не изпълнява ролята си на адаптационен модел. На базата на тази констатация статията представя индикативно алтернативен подход за формиране на трансформационна политика в сектора на висше образование обучение на бакалаври и магистри. За изходен пункт се ползва последователността „еволюция на организациите – произтичащи промени в потребностите от кадри – образователни модели“.

Ключови думи: модернизация на образованието, висше образование, трансформация на образованието, тенденции в образованието.


Димитрина Стефанова, Валентин Василев

ЕФЕКТИВНА ЛИДЕРСКА КОМУНИКАЦИЯ В МЕНИДЖМЪНТА НА КРИЗИ – В ТЪРСЕНЕ НА КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ С ФОКУС КЪМ БЪДЕЩЕТО

Резюме: Всяка криза довежда до високи нива на стрес, тревожност и намалена мотивация. Това налага преосмисляне на утвърдените лидерски модели, изградени върху традиционни форми на комуникацията. В такъв контекст ролята на лидерството е ключова. Кризисният аспект на продължителната и непредсказуема пандемия, технологизираното и глобализирано общество и бизнес, хибридността на промените, са силен фактор на въздействие върху мениджмънт-процесите. Темата е широкообхватна, но водещият акцент в изследването е изграждането на диалогично, мотивирано и конструктивно лидерско поведение в живота на организациите, с водеща роля на нови форми на вътрешна комуникация и на свой ред нов тип лидерство в справянето с кризите.

Ключови думи: управление на човешките ресурси; лидерство; кризисни комуникации.


Младен Младенов

ПРАВНАТА СИГУРНОСТ КАТО CONDITIO SINE QUA NON

Резюме: Правната сигурност се явява условие, без което не могат да съществуват съвременните държави и модерните общества. Правната сигурност е присъщо свойство на правната система, която пък е част от системата на национална сигурност. Динамичността на системата на национална сигурност намира своята опора в по-бавно променящата се правна система. Тук от особено значение се явяват професионализмът, отговорността и всеотдайността на юристите, социолозите, политолозите и на експертите по сигурността.

Ключови думи: правна сигурност, правна система, национална сигурност, ценности.


Петко Димов

ИНФОРМАЦИОННАТА ВОЙНА МЕЖДУ УКРАЙНА И РУСИЯ

Резюме: Известно е, че информационната война се води за сърцата и умовете на три типа аудитория: собственото население, противниковото население и евентуалните съюзници. Затова в тази статия е направен опит да се разбере до колко двете страни са успели да направят това? За целта е направено изследване на нормативната дейност и предприетите законови действия в областта на информационната сфера и киберпространството, като са разгледани повече от 76693 нормативни документи издадени от правителствата на двете страни в периода 24.02.2022 г. до 13.08.2022 г. и публикувани в съответните държавни електронни бази данни. След което действията и на двете страни са анализирани от гледна точка на влиянието им над собствената, противниковата и съюзната аудитория и е направен сравнителен анализ на постигнатото до този момент.

Ключови думи: военна операция, война, Украйна.


Николай Цонков

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ИЛИ ЕФЕКТИВНО „НЕУПРАВЛЯЕМ“ ХАОС НА БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНИ СИГУРНОСТ

Резюме: Съвременните условия се характеризират с висока степен на несигурност, нестабилност, непредсказуемост и постоянни преходи към различни по вид кризи. В подобна ситуация, дейността по гарантиране на националната сигурност, посредством ефективно управление на кризи, става все по-важно и приоритетно за държавата. За съжаление, анализите на състоянието и предизвикателствата пред българската система за национална сигурност показват критично ниво, породено от различни по характер и интензитет обективни и субективни характеристики на икономическата, обществена и административно-управленска система на държавата. Авторът си поставя за цел да установи връзката на управлението на кризи и състоянието на сигурността в България, и на тази основа да формулира възможностите за преодоляване на дефицитите на системата на национална сигурност. Авторът достига до изводите, че е необходимо да бъде формулирана национална доктрина за дългосрочно развитие на българската държава и нова Стратегия за национална сигурност на Р България.

Ключови думи: кризи, сигурност, отбрана, държава, управление, национална доктрина, обучение и подготовка, икономическа система, развитие.


Петър Маринов

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯЕЩИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Резюме: В основата на всеки процес на радикализация, на личностно и на групово ниво, начало е чувството за несправедливост. В тази връзка е необходимо изследването на факторите, които подтикват преминаването от едно състояние към следващо ниво и тези, които имат възпираща роля. Представена е основната част от проведено теренно проучване, което цели установяване на влияещите фактори и наличието на условия за възникване на процеси на радикализация и последваща терористична дейност на територията на Република България.

Ключови думи: радикализация, тероризъм, фактори, религия, етнос, образование, ценности.


Гергана Йорданова

ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА КАТО СЕКЮРИТИЗИРАН ПРОБЛЕМ

Резюме: Финансирането на тероризма е тежко криминално престъпление с висока обществена опасност. Същевременно, в теорията на сигурността, то представлява важен секюритизиран проблем, чиято философска концепция не е напълно изяснена, а десекюритизацията му – все още мираж. Настоящата статия резюмира възгледите на автора за финансирането на тероризма като секютиризиран проблем и дава някои възможности за неговата практическа десекюритизация.

Ключови думи: финансиране на тероризъм, пролиферация, изпиране на пари, „Ислямска държава“.


Калин Градев

ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКТИЧЕСКИ КАЗУС (ЛЕТУЧКА)

Резюме: Тактическа летучка е била една от най-разпространените форми на тактическата и оперативната подготовка на офицерите. Широко се е прилагала, както във висшите военноучебни заведения, така и в командирската подготовка на офицерите и щабовете. Към настоящия момент тактически летучки се използват, както от Военна академия „Г. С. Раковски“, като форма за оценяване на слушателите от специалност „Сухопътни войски“ от професионално направление „Военно дело“, така и от Щаба по отбраната, за осъществяване на контрол на формированията по време на планови и внезапни проверки. Но каква би следвало да бъде последователността за разработването и провеждането на тази форма за обучение все още не е описано в съвременните доктринални документи.

Ключови думи: подготовка, казус, летучка, щаб, командир, обучаеми.


Пламен Атанасов

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ VS. СИГУРНОСТ

Резюме: Неопределеността и сигурността са изследвани като свързани в двойката отрицание – отрицавано. Неопределеността е представена като неизменно присъстваща в човешката активност, като насочена към сигурността и е доказано, че тази активност е целенасочена към значимите промени в света, както и че това справяне зависи от знанието, с което човешките системи оперират. Използвани са следствията от Теоремите на Гьодел и разбиране за ентропията в широкия план на подреденост на информацията.

Ключови думи: сигурност, неопределеност, ентропия, промяна, знание.


Гергана Йорданова

ФИНАНСИРАНЕ НА „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ КАТО СЕКЮРИТИЗИРАН ПРОБЛЕМ

Резюме: Финансирането на „Ислямска държава“ е секюритизиран проблем на глобалната сигурност, чиято десекюритизация продължава да бъде на дневен ред за голям брой изследователи, експерти от практиката и криминалисти. Настоящата статия систематизира и допълва основните източници на приходи, съгласно последната класификация на FATF и представя възгледите на автора как финансирането на тероризма би могло да бъде минимизирано.

Ключови думи: финансиране на тероризъм, изпиране на пари, „Ислямска държава“, FATF.